Havnen

instruks ved havari i havnen

2-4-0    Havari i båthavnen. (instruks inngår som en del av generell HMS i havnen)

Med havari, menes at båt er i ferd med å synke eller har sunket.

Risikovurdering:

Ved havari er det stor risiko for følgende:
-    Forurensning av oljesøl
-    Farlige krefter i fortøyninger, nabo-båter og utriggere.
-    Personskade / ulykke ved forsøk på berging av båt.

Spesiell oppmerksomhet:
•    Når båt er i ferd med å gå ned, forlat båten og forsøk aldri å ta deg inn i båten for event. å berge utstyr etc. Det er stor fare for å bli hengende fast dersom båten går ned.

•    Ikke kutt fortøyninger som eventuelt holder igjen båten fra å synke helt til bunns
Kuttes førtøyninger vil uberegnelige krefter oppstå noe som kan skape enda større havari.
 
Varsling ved havari:

Ved havari skal vaktmester kontaktes umiddelbart på tlf: 98 66 98 10.
Dersom vaktmester ikke er tilgjengelig?
Kontakt administrasjonen i Leangbukten Båtforening på tlf: 66 75 83 80


Alternativt

, oppsøk vårt kontor i Klubbhuset ytterst på Tangen (Leangbukta 56).

(I bygget hvor Bavaria motorbåter og With Marine holder til)

Vaktmester eller administrasjon ringer brannvesen ved behov for ekstra vannpumpekapasitet eller om det er behov for ekstra forurensningstiltak.

Ved oljesøl eller utslipp av diesel i forbindelse med et havari, må vedkommende som eier båten, ta affære og vurdere tiltak utfra det utstyr havnen besitter, dersom vaktmester eller administrasjon ikke er tilgjengelig.

Beredskapsutstyr:
LBA har følgende beredskapsutstyr til rådighet for å håndtere havari:
-    Oljelenser
-    Vannpumper
-    Båt med kran.

Plassering av beredskapsutstyr:
Oljelenser er plassert i teltet ved servicebygget.
Vannpumper er plassert på toalettrom i servicebygg i Bukta.

For å komme inn på området hvor teltet står eller for å komme inn på toalettrom, benyttes samme lås kort som for øvrige porter.

Merk:  Alle båteiere har plikt til å varsle vaktmester eller adm. om båter som står i fare for å synke.


Avviksrapportering:
Avviksrapportering føres i rapportskjema og arkiveres hos vaktmester. Skjema ligger i vakttårnet.

Regler for båtbredder i havnen

Vaktmester

 

 

 

 

 


Kjetil Knutsen er vaktmester 

Hovedoppgavene til Kjetil er:

  • Sikkerhet i havnen
  • Vedlikehold av bryggene
  • Bruk av mastekran
  • Snøbrøyting
  • Miljøansvarlig
  • Oppfølging av problemer meldt fra nattevaktene.

Kjetil treffes på

telefon 98 66 98 10

Miljø

Håndtering av avfall:

Andelslaget har to typer avfallscontainere, en som håndterer blandet avfall (kapasitet 8m3) og en som håndterer spesialavfall / miljøcontainer. 

Les mer